x
Wypełnij formularz Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
     
  x Bezpieczny hotel Bezpieczny hotel Szanowni Państwo,
  Uważnie monitorujemy rozporządzenia GIS oraz oświadczenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące koronawirusa (COVID-19) i postępujemy zgodnie z wytycznymi tych agencji.
  Więcej
  zaplanuj pobyt

  RODO

  RODO

  Informacja o danych osobowych dla Gości
  HOTELU „SREBRNY DZWON”

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  ADO jest właściciel ZEN GROUP Sp. z o.o. REGON 381704310

  2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
  Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich, ponadto :
  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.
  W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

  3. PODSTAWĄ PRAWNĄ - PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :
  • pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
  • wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
  • dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

  4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
  Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów firmom:
  • świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  • prawniczym (kancelariom) świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

  5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - DANE OSOBOWE POZYSKANE:
  • w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  • w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. 

  6. PRAWA GOŚCIA.
  Dostęp do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres marketing@srebrnydzwon.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

  7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARG.
  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

  8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH,
  w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

  9. PROFILOWANIE W TYM ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE,
  Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
   
  10. DOSTĘP
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości HOTELU SREBRNY DZWON dostępna jest na stronie internetowej wwwsrebrnydzwon.pl
  Dyrekcja  HOTELU SREBRNY DZWON

  Aktualne oferty

  Wszystkie oferty

  Opinie

  design & code LemonArt.pl